Tải game - cho iOS (iPhone/iPad)
  Tải Game


Lưu ý - Lưu ý - Vui lòng đọc kỷ hướng dẫn bên dưới trước khi tải
Hướng dẫn tóm tắt: Sau khi tải xong App -> Vào Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị ->Tin cậy "China.."


Notice - 20/05/2022 - Update link tải mới.